"Οικονομία" δια της υποβάθμισης;

καρμ

Υποβάθμιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος!

Γιατί πάντα, όταν μια κυβέρνηση επιχειρεί να τα βάλει με το υδροκέφαλο τέρας, που έφτιαξε για δημόσιο τομέα, κόβει πρώτα -και ίσως μόνο- αυτούς που πήραν το ρόλο τους στα σοβαρά;

Καταργούνται λοιπόν όλες οι Ειδικές Γραμματείες ιδιαίτερα αυτές του ΥΠΕΚΑ, για την Προστασία του Περιβάλλοντος, των Δασών και του Νερού! Σύμφωνα με επιστολή του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά προς τους αρμόδιους υπουργούς. Η απόφαση -επεξήγεται- ελήφθη σε μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών στο Δημόσιο και ανασύνταξης του κρατικού μηχανισμού. Είναι στο πνεύμα της οικονομίας η εν λόγω κίνηση ή πρόκειται για άλλο ένα κρεβάτι του Προκρούστη; Ένα θλιβερό κρεβάτι το οποίο… στρώνεται για την υποβάθμιση της δουλειάς, που γίνεται ανά τομέα με πενιχρά μέσα επί σειρά ετών;

Και μετά την κατάργησή τους τι; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, που θα σταθεί ικανό να συνεχίζει την προσπάθεια, όπου απαιτείται και μάλιστα πιο οικονομικά; Οι κυβερνώντες ερωτώνται ευθαρσώς! Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα όταν πρόκειται για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συστήθηκε με το Ν. 3818/2010  (ΦΕΚ 17/Α/2010) για την «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση της  Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» ως ενιαίος διοικητικός τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και ΟΤΑ.

Ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή, για πρώτη φορά στη χώρα, της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (
ΠΔ 148/2009 ), μέσω της συγκρότησης και ενός αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών που θα συντονίζεται με αντίστοιχα Γραφεία που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες της χώρας.

Σε θέματα ενέργειας, η Ειδική Γραμματεία έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/2008  (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ιδίως δε της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,

Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
 2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.)
 3. Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
 4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)

Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
 2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.)
 3. Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
 4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)

Στην Ειδική Γραμματεία Δασών υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας
 • Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας
 • Διεύθυνση Δασικών Χαρτών

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων,  καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ.